Elektronická učebnice úvodu do politické geografie

Politická geografie je vědeckou (sub)disciplínou stojící na pomezí geografie a politologie. Alespoň co se týče výuky, množství publikací a názoru vlivných geografů a politologů patří v rámci geografie k mainstreamu. V České republice se předmět politická geografie vyučuje na všech geografických katedrách, ale také na pracovištích, která geografickými nejsou (Filozofická fakulta Univerzity v Hradci králové, v Pardubicích, na katedře psychologie České zemědělské univerzity atd.). Časopis Political geography se v posledních letech pravidelně objevuje mezi 10 časopisy s nejvyšším impact faktorem a to jak v geografii , tak v politologii, ovšem články s tématy politické geografie vychází v celé řadě dalších časopisů, jmenujme alespoň antipode či Electoral studies. Posledním argument se odvolával tvrzení autorit. Za tu je možné považovat např. Rona Johnstona, který humánní geografii dělí na geografii ekonomickou, sociální a politickou.

Z významné pozice politické geografie pramení také fakt, že pro potřeby výuky této subdisciplíny jakožto vysokoškolského předmětu byla zpracována řada učebnic a jiných publikací. V anglosaském prostředí se jedná o nepřebernou sbírku knih vyprodukovanými různými odborníky na různých univerzitách v různém čase. V českém kontextu je takových knih podstatně méně, i přes to dostatečným způsobem pokrývají okruh témat, která jsou v rámci předmětů k politické geografii vyučována.
Základními knihami, které mají charakter učebnice a jsou v současné době k výuce politické geografie použitelné, představují tituly „Prostor, stát, politika“ autorského kolektivu Univerzity Karlovy a elektronická učebnice „VYBRANÉ TEXTY Z POLITICKÉ GEOGRAFIE“ zpracovaná Liborem Lněničkou z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Tento materiál si neklade za cíl zmíněné publikace nahradit, slouží pouze k syntéze informací a poznatků tak, aby byla pokryta témata vyučovaná v rámci předmětu „Úvod do politické geografie“ který je vyučován na bakalářském studijním oboru Geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.