VZNIK STÁTU IZRAEL

VZNIK STÁTU IZRAEL, VÁLKA O NEZÁVISLOST

Kdy: 14. května 1948 vyhlášení státu Izrael, 15. května 1948 – 20. července 1949 válka za nezávislost (První arabsko-izraelská válka)

Kde: Izrael, území Palestiny, Arabský poloostrov

Kdo: Izraelští Židé x Arabové (Jordánsko, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Jemen, Saudská Arábie)

Proč: snaha o založení a udržení samostatného židovského státu

Výsledek: vyhlášen stát Izrael – rozpoutána válka o nezávislost – příměří

Vyhlášení státu Izrael Davidem Benem Gurionym dne 14. května 1948 v sále telavivského muzea předcházela celá řada historických událostí. Území postupně patřilo pod židovskou, asyrskou, babylonskou, perskou, řeckou, římskou, sásánovskou, byzantskou a od 7. stol. n. l. pod islámskou nadvládu. Země izraelská, označována také jako Palestina nebo Země zaslíbená, byla a je pro židovský lid posvátná. Na jejím území se nacházejí nejsvětější místa judaismu. Podle Tóry přislíbil Bůh Židům Zemi izraelskou za jejich domovinu. Od 2. stol. n. l. však docházelo k rozptýlení Židů po Blízkém východě, Středomoří a Evropě, později po celém světě. Koncem 19. stol. založil Theodor Herzl směr Sionismus, obnovil tak požadavky Židů na území Palestiny a odstartoval vlny alija.

V období 1. světové války se Velká Británie snažila rozšířit sféru vlivu na Blízkém východě na úkor Osmanské říše, která ovládala celý Arabský poloostrov, tedy i území Palestiny. Za tímto účelem uzavírá Velká Británie řadu dohod (McMahonovy dopisy, Sykes-Picotova dohoda, Balfourova deklarace). V letech 1917 – 1918 za pomoci Arabů Británie poráží Otomany a ovládá území Palestiny. V důsledku holocaustu za 2. světové války vzrůstá přistěhovalectví do Palestiny a rozmáhá se sionismus a snahy o zřízení židovského státu. V únoru 1947 předává Velká Británie palestinskou otázku OSN, která doporučuje rozdělit Palestinu na dva státy: židovský a arabský. Sionisté návrh na rozdíl od Arabů přijali, což rozpoutalo ozbrojené útoky. V květnu 1948 Velká Británie ukončuje svůj mandát a stahuje vojska z území Palestiny. Ve stejný den je vyhlášen nezávislý stát Izrael.

Sousední arabské státy (Jordánsko, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie, Jemen, Saudská Arábie) však nesouhlasily s vytvořením nezávislého židovského státu v Palestině, kterou považovaly za arabské území. Hned druhý den po vyhlášení Izraele překročily armády okolních arabských zemí jeho hranice a rozhořel se válečný konflikt s cílem zničit nově vzniklý stát. Intervence arabských vojsk byla naplánována následovně: syrská a libanonská armáda měla za úkol obsadit Tiberias, Safed a Nazaret; irácká armáda a zajordánská Arabská legie měla provést útok jižně od Genezaratského jezera a poté společně se Sýrií a Libanonem obsadit Haifu; egyptská armáda měla pokračovat z jihu od Gazy k Tel Avivu. V praxi se však plán neuskutečnil a skončil jako fiasko především vlivem rozdílných zájmů arabských vůdců.

 

Vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948, Tel Aviv (zdroj: http://www.historama.com).

Vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948, Tel Aviv (zdroj: http://www.historama.com).

Obr. 1: Vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948, Tel Aviv (zdroj: http://www.historama.com).

Obr. 1: Vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948, Tel Aviv (zdroj: http://www.historama.com).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 11. června 1948 bylo uzavřeno první příměří. Ačkoliv situace Izraele byla i nadále kritická (obklíčení Jeruzaléma), využili Židé příměří k doplnění zbraní, většinou z Československa. Vážná situace byla i na straně arabských armád – vyčerpaní vojáci a bezradní velitelé s vědomím nemožnosti porazit Židy bez centrálního velení.

Během 10 dní (8. – 18. července 1948) provedl Izrael sérii převážně úspěšných akcí, které rozšířily jeho území (např. operace Dekel – dobyli Nazaret a okolí, získali tak celou Dolní Galileu; operace Danny – obsazení měst Lod a Ramla). Po tzv. Bitvě deseti dnů přišlo opět příměří, které trvalo až do 15. října 1948. Snahy OSN o mírovou smlouvu mezi válčícími stranami byly odmítnuty a začala třetí, poslední fáze války. Židé obsadili Al-Aríš na Sinaji a výšiny nad městem Rafáh. Egypt se ocitl ve vážné vnitropolitické situaci, kdy hrozila občanská válka. Velká Británie splnila dohodu s Egyptem z roku 1936 a vydala ultimátum, na jehož základě se izraelské jednotky stáhly ze Sinaje i z výšiny u Rafáhu (tím vzniklo pásmo Gazy).

Na počátku roku 1949 započaly mírové rozhovory a postupně byla uzavřena příměří: 24. února 1949 Egypt, 23. března 1949 Libanon, 3. dubna 1949 Jordánsko, 20. července 1949 Sýrie. Izraeli připadla západní část Jeruzaléma a Západní břeh Jordánu a jeho území se tak rozrostlo o 20 %. Východní Jeruzalém si ponechalo Jordánsko a pásmo Gazy zůstalo Egyptu.

 

Obr. 2: Historický vývoj území Izraele: biblické období (1) Davidovo království 970 př. n. l.; Šalamounovo království 930 př. n. l., (2) Hasmoneovské království 167 – 142 př. n. l., (3) Britský mandát Palestina 1920 – 1948, (4) Plán OSN na rozdělení britského mandátu Palestina v roce 1947, (5) Izrael v letech 1949 – 1967, (6) Izrael a okupované území po roce 1967 (zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/israel_hist_1973.jpg).

Obr. 2: Historický vývoj území Izraele: biblické období (1) Davidovo království 970 př. n. l.; Šalamounovo království 930 př. n. l., (2) Hasmoneovské království 167 – 142 př. n. l., (3) Britský mandát Palestina 1920 – 1948, (4) Plán OSN na rozdělení britského mandátu Palestina v roce 1947, (5) Izrael v letech 1949 – 1967, (6) Izrael a okupované území po roce 1967 (zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/israel_hist_1973.jpg).

Alija: židovká imigrace do Palestiny, od roku 1948 do státu Izrael. Probíhala v několika vlnách (první vlna se uskutečnila v letech 1882-1903).

Arabská legie: armáda emirátu Zajordánsko, později Jordánského království. Vznikla v říjnu 1920 jako mobilní britská vojenská jednotka, která měla v Zajordánsku udržovat pořádek a čelit vnitřním i vnějším hrozbám.

Balfourova deklarace: vyjadřuje podporu britské vlády k otázce vytvoření židovské domoviny na území bývalé Osmanské říše.

David Ben Gurion (1886-1973): představitel sionismu, první izraelský premiér, podílel se na založení státu Izrael.

McMahonovy dopisy: Velká Británie bude podporovat zřízení nezávislého arabského státu (1915 – 1916).

Sionismus: ideový směr, který vznikl ve 2. pol. 19. stol. mezi evropskými Židy. Hlavním cílem bylo přesídlení Židů do země izraelské, vybudování a udržení židovského státu.

Sykes-Picotova dohoda: tajný plán mezi Francií a Velkou Británií na rozdělení vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení 1. světové války. Podepsána byla 16. května 1916.

Tóra: v překladu znamená zákon, učení. Jde o prvních 5 knih hebrejské Bible (další používané názvy: Pentateuch, Pět knih Mojžíšových). Skládá se z knih: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium.

Židovká diaspora: rozptýlení Židů po celém světě mimo Zemi izraelskou v důsledku vyhnání či emigrace z jejich domoviny. Za počátek diaspory se pokládá zničení Šalamounova chrámu

 

Internetové stránky Velvyslanectví Státu Izrael v České republice nabízejí informace o Izraeli – dějiny státu, fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky, vědu a technologie, kulturu

Internetové stránky (The University of Texas at Austin) obsahují řadu historických map s tematikou Izraele

Internetové stránky dokumentují události kolem vyhlášení nezávislosti Izraele v roce 1948 – fotografie, zvukové záznamy, mapy, kopie dokumentů a novinových článků