Kolonialismus

Projekt kolonialismu

 • Objevy mimoevropského světa
  • předpoklad a součást koloniálního projektu
 • Hlavní motivy objevitelských výprav
  • Touha po poznání (zvědavost)
   • co je za mysem Cape Bojador?
  • Ekonomické/obchodní
   • zlato, stříbro
   • vytvoření obchodních cest
  • Náboženské
   • šíření křesťanství
  • Politické
   • posílit moc (nalézt spojence/zdroje)

Kolonialismus

 • Vláda nad vzdálenými lidmi/společnostmi
 • Starý koncept
  • např. uvalení politické kontroly nad společnostmi v periferních částech Evropy (keltského, baltského či slovanského původu)

Immanual Wallerstein: World-systems analysis

 • Kolonialismus může být chápán jako územní šíření kapitalismu
 • Tři hlavní typy historických systémů („společností“ – forem společenské organizace produkce a reprodukce)
  • Mini-systémy
   • Dělba práce založena na věku a pohlaví.
   • recipročně-rodový způsob výroby
    • výroba: lov, sběr, jednoduché zemědělství
    • výměna zboží a služeb: prostá reciproční
    • sociální organizace založena na věku a pohlaví
    • bezpočet minisystémů, lokální rozsah, zpravidla krátkodobé trvání
  • Světová impéria
   • Redistributivně-daňový výrobní způsob
    • pokročilá technologie umožňuje produkci nad úroveň bezprostřední potřeby
    • výměna: reciproční mezi výrobci, ale část je přivlastňována vládnoucí skupinou (daně)
    • třídní společnost
    • daň vede ke vzniku velkých majetkových rozdílů
    • různé politické formy: centralizovaná impéria (Řím) i politicky rozdrobené (feudální Evropa)
    • desítky světových impérií
  • systém světového hospodářství
   (World-economy)

   • kapitalistický způsob výroby
    • motivací pro výrobu je zisk
    • hnací síla systému: akumulace „nadhodnoty“ ve formě kapitálu
    • konkurence mezi výrobci je řízena trhem
    • ceny a mzdy určovány nabídkou a poptávkou
    • žádná zastřešující politická struktura
    • historicky vznikl jediný systém světového hospodářství
    •  Počátek ve 2. polovině 15. století v Evropě
    •  Šíření z Evropy do zbývajících částí světa
    •  Historie šíření SHS = historie kolonialismu
     •  1. fáze (1500 – 1780)
     •  2. fáze (1780 – 1914)

Kolonialismus: 1. fáze

 • Objevitelské a dobyvatelské výpravy
 • Portugalsko
  • Obchodní stanice na cestě do Indie a na Dálný Východ. Brazílie.
  • Portugalské faktorie

   Portugalské faktorie

 • Španělsko
  • Latinská Amerika: drancování, těžba nerostů, plantáže.

Trojúhelníkový obchod- počátek mezinárodní dělby práce

 • Evropa:
  • Dodavatel hotových výrobků, provozovatel obchodu, místo konečné akumulace zisku, zdroj investic
 • Afrika:
  • Zdroj levné pracovní síly
 • Amerika:
  • Dodavatel primárních surovin (nerostných a zemědělských)
Trojúhelníkový obchod

Trojúhelníkový obchod

Merkantilismus- první hospodářská politika

 • Bohatství světa je konečné. Nárůst bohatství v jedné zemi je možné dosáhnout jen na úkor jiné země.
 • Nejlepší způsob zvýšení bohatství: export výměnou za drahé kovy.
 • Silná podpora obchodu ze strany státu.
  • cla
  • obchodní privilegia (dotace)
  • ochrana obchodních cest…

Rivalita mocností

 • Španělsko a Portugalsko (16. stol.)
 • Nizozemí (1. pol. 17. stol.)
  • Navigation Act (1651)
 • Francie a Velká Británie (pol. 17.pol. 18. stol.)
  • Colbert (F) – Sedmiletá válka (1756 – 1763)
 • Velká Británie (19. stol.)

Kolonialismus: politický proces

 • vytváření vztahů dominance a podřízenosti
 • „Process of absorption and reconstruction of other peoples“  (Preston 1996)
 • pomohl změnit identitu jak kolonizovaných lidí, tak Evropanů
 • Šíření kulturních norem a estetických ideálů

Myšlenka pokroku

 • Kolonialismus pomohl vytvořit evropskou koncepci rozvoje jako pokroku
  • širší význam než prostá „změna k lepšímu“
  • Myšlenka pokroku produkt evropského osvícenství
  • Myšlenka pokroku vznikla jako odpověď na dvě základní otázky, před kterými stáli filosofové osvícenství
   • rostoucí evidence rozmanitosti lidstva
    • Evropští cestovatelé objevovali nová území a kultury
    • přinášeli zprávy o neobyčejných lidech a kulturách
    • Evropské představy o světě v době před osvícenstvím: koncept duality
     • Evropané (sjednoceni křesťanstvím) versus nevěřící/barbaři
     • tato duální představa byla neudržitelná v konfrontaci s informacemi o rozmanitosti „těch druhých“
    • Poznatky o rozmanitosti forem společenského života na Zemi vyžadovaly vysvětlení nebo alespoň uspořádání, kategorizaci
   • změna vnímání času
    • Cyklický model času
     • rozšířený v tradičních společnostech
     • biologická metafora mládí, zralosti, stáří a smrti (lidí, společností i impérií)
     • konec je současně počátkem
    • Osvícenství: preference lineární koncepce času
     • reflexe optimistického očekávání začátku nové epochy
     • období vzestupu Evropy
     • konec už není novým počátkem

Spojení obou otázek

 • Myšlenka Pokroku se objevila jako odpověď na obě otázky prostřednictvím jejich spojení
 • Co je příčinou rozmanitosti lidstva?
  • různé společnosti se nacházejí na různých stádiích vývoje.
 • Co je to společenský vývoj?
  • nezbytný postup žebříčkem forem společenského života, které existovaly
  • od barbarství po civilizaci
 • Jaký je účel společenských věd?
  • poskytnout vysvětlení přirozené posloupnosti stádií vývoje od minulosti po budoucnost
 • Co je povinností osvíceného vládce?
  • využít poznatky vědy

Optimistická myšlenka

 • Myšlenka pokroku přinášela optimistickou představu lepší budoucnosti
  • svět může být přetvořen k lepšímu, aplikací vědeckých poznatků
  • Ti, kteří poprvé přijali myšlenku Pokroku, prezentovali svoji vlastní kulturu jako nejvyšší stádium pokroku,
   • ukazovali ostatním kulturám jejich vlastní budoucnost
   • stavěli se do role vůdce ostatních (méně „vyspělých“) společností
   • v tom spočívá arogance této myšlenky.

Pokrok jako legitimizace kolonialismu

 • Svět byl klasifikován podle stádií rozvoje
  • určité společnosti jsou „rozvinuté“ (ty, které se málo liší od naší), jiné jsou „nerozvinuté“, „zaostalé“, „primitivní“…
  • ty potřebují pomoc a dohled, poručnictví
 • Myšlenka pokroku pomohla legitimizovat kolonialismus
  • jako nutný a pozitivní proces
  • závazek: „břemeno bílého muže“
  • „primitivní“ společnosti považovány za tak zaostalé, že jejich názor není relevantní

Pokrok jako nástroj útlaku

 • Mocná ideologie ovládání a útlaku
  • násilí a útlak ve jménu Pokroku byly akceptovány
  • jako politováníhodné oběti na cestě k lepší budoucnosti
  • šířit pokrok je povinností těch, co vědí (= mocných)
  • Shanin: Pokrok byl často šířen s fanatickým odhodláním
   • srovnatelné s šířením křesťanství ve středověku
 • Myšlenka Pokroku legitimizovala/legitimizuje represivní koloniální/postkoloniální režimy
  • národní i mezinárodní
 • umožnila prezentovat to, co je politické a selektivní jako objektivní celospolečenské zájmy
 • ti, kterých se rozhodnutí týkala nejvíc, tak byli zbaveni možnosti tato rozhodnutí ovlivnit

Omezení v důsledku Pokroku

 • Omezila nebo zpozdila poznání těch částí společenského života, které nezapadaly do daného modelu rozvoje
  • to, co nemohlo být vysvětleno vědecky
  • např. menšiny
 • Myšlenka lineárního růstu skryla komplexitu společenského života
  • Zkoumání složitosti společenských forem bylo nahrazeno jejich klasifikací do předem stanovených kategorií.
  • Zpozdila poznání environmentálních otázek
   • představa nadřazenosti společnosti nad přírodou

Osvícenství

 • Kritické zkoumání a aplikace rozumu
 • metafora světla: „světlo rozumu zářící do temnoty nevědomosti a pověr“
 • Zpochybnění světového názoru, založeného na křesťanství
 • Víra ve vědecké poznání, nadšení pro technologické vynálezy a objevy v medicíně
 • Hledání nových forem politické organizace
 • Víra v rovnost všech lidských bytostí
 • Poručnictví
 • předpoklad práva a autority vzdělaných reprezentovat druhé a vystupovat v jejich zájmu
 • …Rozvoj vznikl s osvícenstvím
 • Osvícenské kořeny Rozvoje
 • „Knowledge is like light. Weightless and intangible, it can easily travel the world, enlightening the lives of people everywhere.
  Yet billions of people still live in darkness of poverty – unnecessarily.“

  James Wolfensohn, World Bank President, 1996

Dědictví kolonialismu

Kolonialismus: komplexní dědictví

 • Hospodářské
 • Mezinárodně politické
 • Vnitropolitické
 • Kulturně politické
 • Demografické
 • Ideologické
 • Psychologické
 • Symbolické

 

Hospodářské důsledky

 • Hospodářská specializace
  • produkce primárních komodit (nerostné a zemědělské)
 • Regionální specializace
  • vysoký podíl jedné komodity na příjmech z exportu:
   • Zambie: měď 90%
   • Jamaika: bauxit a hliník 60%
   • Mauricius: cukr 90%
 • Nerovná obchodní výměna (unequal exchange)
  • Arghiri Emmanuel, Samir Amin
  • velké rozdíly v úrovni mezd napříč systémem světového hospodářství
  • výše mezd je součástí ceny zboží
  •  výrobky ze zemí s vysokou úrovní mezd jsou na světových trzích „drahé“ (tržní cena vyšší než hodnota).
  •  velká část tržní ceny směřuje k producentům

 

 • balení kávy, koupené v supermarketu v Německu (3€ = 100%)
 • výrobní náklady na 1 tričko v Číně cca 2€ (materiál i práce)
 • prodejní cena v Německu cca 10€
 • dovoz oděvů do USA v roce 1994:
Vývoj tržních cen surovin, 1870 - 1986

Vývoj tržních cen surovin, 1870 – 1986

Politické hranice

 • V Evropě: postupný vývoj
  •  Po vzniku teritoriálních států postupná ideologická „homogenizace“ (nacionalismus)
 • Mimo Evropu: často vymezovány bez ohledu na jazykové, kulturní, hospodářské vztahy
  •         Příklady:
   • Gambie,
    • hranice jsou výsledkem imperiálního soupeření mezi Spojeným královstvím a Francií
    • Hranice Gambie

     Hranice Gambie

   • Caprivi strip,
    • německý požadavek na přístup k řece Zambezi
    • součást plánu na propojení Německé jihozápadní Afriky s německou kolonií Tanganjika
    • 1890: smlouva o výměně Helgolandu za  Zanzibar
    • od roku 1990 součástí nezávislé Namibie
    • Caprivi strip
     Caprivi strip
   • Vachánský výběžek
    • Afghánistán nárazníkový stát (a „buffer“ state)
    • dvě afghánské války
    • Vachán (Wakhan)  vytvořen Brity jako nárazník proti ruským ambicím
    • Váchánský výběžek

     Váchánský výběžek 

   •         Válka mezi Ekvádorem a Peru (1995)
   • Jazyková a kulturní heterogenita společnosti uvnitř koloniálních hranic častou příčinou občanských válek.

Politický systém

 • V Evropě se vytvářel dlouhodobou konfrontací politických institucí a měnící se struktury společnosti.
 • Mimo Evropu byl tento vývoj přerušen a nahrazen (násilnou) implantací cizího systému.
 • Vývoj po dosažení nezávislosti:
  • systém se udržel tam, kde byla umožněna participace místním elitám (Indie)
  • politická nestabilita, provázející formování nového systému (po zavržení systému koloniálního)
  • pokračující tlak bohatých zemí („šíření demokracie“)

Jazyk

 • Koloniální správa se opírala o vnucení cizího jazyka.
 • V mnoha zemích zůstal jediným nebo hlavním komunikačním médiem mezi etnickými skupinami.
 • Usnadňuje pronikání západní kultury (a s ní spojených hodnot a vzorů).
 • Tam, kde se část místních elit cítí invazí západních hodnot ohrožena, vzniká prostředí pro vznik fundamentalismu.

Demografický přechod(a imigrační politika)

 • Projevem demografického přechodu je vysoký přirozený přírůstek obyvatel.
  • V Evropě vrcholil demografický přechod v době koloniální expanze (kolonizace).
   • „white settler colonies“
  • V postkoloniálních zemích probíhá demografický přechod v prostředí uzavřených státních hranic.
   • pevnost Evropa
  • selektivní povaha imigrační politiky
  • Demografický přechod

   Demografický přechod

Orientalismus – Edward Said (1978)

 • Diskurz kladoucí do kontrastu civilizovanou a rozvinutou Evropu a barbarský, podřízený Orient
 • přispívá k utváření podřízených, post-koloniálních kultur a subjektů
 • Soubor textů, obrazů a uměleckých děl, jejichž prostřednictvím se v Evropě 19. a 20. stol. vytvářel obraz o Orientu.
 • Cílem není poznání života, ale konstrukce mýtů a stereotypů.
 • Pomáhal konstruovat identitu obyvatel Occidentu jako kontrastní k „těm druhým“ obyvatelům Orientu.
  • Said: „Bez pochopení diskurzu orientalismu není možné vysvětlit nesmírně systematické úsilí, jímž byla evropská kultura v postosvíceneckém období schopna vést a dokonce vytvářet Orient politicky, sociálně, vojensky, vědecky i imaginativně.“
  • Vytváření podřízené kultury kolonií, i představy Západu o vlastní nadřazenosti.

Symboly koloniální moci

 • Upevňování moci prostřednictvím vizuální reprezentace v krajině (zvláště městské).
 • Architektura koloniálních metropolí.
 • Snaha postkoloniálních elit o vybudování nových hlavních měst.
  • se symboly nové moci
  • Brasília, Dodoma, Abuja, Yamoussoukro, Islámabád, Čandígarh