Post-rozvoj

Rozvoj jako konec rozvoje

 • zásadní kritika rozvoje jako diskurzu, kterým Západ chce rozvíjet „ty druhé“ 

 • rozvoj „inaugurován“ po roce 1945 jako projekt usilující o překonání negativních důsledků kolonialismu,
  ale v čem se vlastně od kolonialismu liší? 

  • rozvoj: technokratický přístup (role expertů) 

  • eurocentrický 

  • top-down přístupy (ptal se někdo „subjektů“ rozvoje?) 

  • „Rozvoj“ byl použit k začlenění společností a zemí do západního ekonomického a politického systému 

  • způsobuje rozvrat tradičních komunit 

  • ohrožuje udržitelnost ekosystémů 

  • vytváří v lidech a společnostech pocit méněcennosti 

Rozvoj a vytváření chudoby

 • Arturo Escobar: „Before development experts came to Colombia, there was no such thing as poverty and no need for development.“ 

  • Country began to lack development only after external norms and expectations were imposed 

 •  „Rozvoj“ není neutrální myšlenka, univerzální „změna k lepšímu“. Je vždycky produktem mocenských vztahů v daném místě a čase. 

 •  Významná je role použitého jazyka  

  •  co je problém, kdo je zaostalý, expert, rozvojový, vyspělý… 

Post-rozvoj (post-development)

 • Odmítání velkých, univerzálních teorií (meta-narratives) 

  • důraz na pochopení konkrétního kontextu 

   • sociálního, kulturního, environmentálního, ekonomického… 

  • Zvýšená pozornost věnována ohrožených skupinám 

   • ženy, původní obyvatelé, vyloučené/marginalizované skupiny… 

  • Větší pozornost environmentálním důsledkům „rozvoje“ 

  • Důraz na zapojení místních komunit do rozhodování a plánování 

   • ptal se vůbec někdo „subjektů rozvoje“ jaký rozvoj chtějí, či zda vůbec? 

Zapojování veřejnosti – Participatory development

 • Reakce na kritiku: 

  • „grassroots development“, bottom-up přístupy 

  • Nárůst významu NNO 

  • práce s místním obyvatelstvem 

  • dokáží poskytnout služby užitečné pro místní komunity 

  • využívají znalosti místních obyvatel 

  • místní lidé tak mohou více rozhodovat o tom, jaké rozvojové aktivity podporovat (a které ne) 

  • Část ODA dnes poskytována NNO 

   • Nizozemí, Švýcarsko: 10% 

Problémy participativního rozvoje

 • Často nahrazuje tradiční aktivity státu 

  • stát donucen k ústupu v důsledku SAPs 

 • Participativní přístupy se staly kompatibilní s top-down expertním plánováním 

  • zapojení místní komunity jen formální 

  • „just for appearance“ 

 • Tyranie participace? 

  • lidé nejsou placeni za vynaložený čas a energii 

  • všechny sektory společnosti nejsou zahrnuty 

  • zapojení ještě neznamená posílení (empowerment) 

  • důraz na lokální může znamenat neschopnost rozpoznat strukturální příčiny nerovností a útlaku 

Reakce mainstreamu na kritiku

 • Pozornost sociálním a environmentálním důsledkům 

 • Snaha o zapojení místních aktérů 

 • Ústup od některých kontroverzních projektů 

 • Metoda: programování 

  •  stanovení cílů a indikátorů jejich dosažení 

Millennium Summit – září-prosinec 2000 

 •  191 členských států OSN 

 • Millennium Development Goals 

Současné přístupy

 • Neoliberální přístupy 

  •  dominantní 

  •  reagují na kritiku 

 • Post-rozvoj 

  •  odmítnutí diskurzu rozvoje jako takového 

  •  „rozvoj“ znamená něco jiného v různých kontextech 

 • Grassroots development 

  •  navazuje na Human development 

  •  důraz na zapojení místních aktérů 

  •  aktivita NGOs 

 • Sustainable development 

  •  technocentrické přístupy 

  •  ekocentrické přístupy 

 • Anti-development 

  •  zvláště pro původní komunity návrat zpět (ale kam?) 

Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)

 • 1.Vymýtit extrémní chudobu a hlad 

 • 2.Dosáhnout univerzálního základního vzdělání 

 • 3.Prosazovat rovnost žen a mužů 

 • 4.Snížit dětskou úmrtnost 

 • 5.Redukovat zdravotní rizika porodu 

 • 6.Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 

 • 7.Zajistit environmentální udržitelnost 

 • 8.Vytvořit globální partnerství pro rozvoj  

 • Cíle do roku 2015:

  • 1.Snížit podíl hladovějících a žijících za méně než 1 dolar na den na polovinu 

  • 2.Zajistit, aby všichni chlapci a dívky dokončili základní vzdělání 

  • 3.Odstranit genderové nerovnosti v přístupu ke vzdělání 

  • 4.Snížit úmrtnost dětí do 5 let o 2/3 

  • 5.Snížit podíl žen umírajících při porodu o 3/4 

  • 6.Zastavit šíření HIV/AIDS a výskyt malárie a dalších nemocí 

  • 7.

    a) integrovat principy TUR do národních strategií a zastavit úbytek přírodních zdrojů 

     b) snížit na polovinu podíl lidí bez přístupu k bezpečné pitné vodě

    c) dosáhnout významného zlepšení v životech alespoň 100 miliónů obyvatel slumů (do 2020)

  • Cíl č. 8 (globální závazky)

    a)Vytvořit otevřený obchodní a finanční systém 

    b)Pozornost zvláštním potřebám 

     nejméně rozvinutých států (2003: 50 LDCs) 

     rozvojových zemí bez přístupu k moři 

     malých ostrovních RZ 

    c)Zabývat se problémy zadlužení 

    d)Vytvořit dostupná pracovní místa pro mladé 

    e)Zajistit přístup k dostupným základním lékům v RZ (ve spolupráci s farmaceutickými firmami) 

    f)Zpřístupnit výhody nových technologií (informační a komunikační technologie) ve spolupráci s privátním sektorem