Demokracie a volby

Americké prezidentské volby 2000

Americké prezidentské volby 2000

Americké prezidentské volby 2000

  • Bush získal o 450 tis. hlasů méně než oponent (Al Gore)
  • volební systém; sbor volitelů (Electoral College)
   • pozůstatek politického kompromisu z doby založení USA
   • otroci neměli volební právo, ale byli započítáni do počtu volitelů za daný stát
  • Volební účast jen 50%
  • oba kandidáti představitelé mocných „politických dynastií“
  • Kontroverzní sčítání hlasů na Floridě
   • výsledky voleb známy až měsíc po jejich konání
   • „každý hlas se počítá“ ale jen když je skutečně sečten!
Presidential
Candidate
Vice Presidential
Candidate
Political
Party
Popular Vote Electoral Vote
George W. Bush Richard Cheney Republican 50,460,110 47.87% 271 50.37%
Albert Gore Jr. Joseph Lieberman Democratic 51,003,926 48.38% 266 49.44%
Ralph Nader Winona LaDuke Green 2,883,105 2.73% 0 0.00%
Patrick Buchanan Ezola Foster Reform 449,225 0.43% 0 0.00%
Harry Browne Art Olivier Libertarian 384,516 0.36% 0 0.00%
Other (+) 236,593 0.22% 1 0.19

Demokracie

 • Stále zůstává nedosaženým ideálem
 •  žádná země nemůže tvrdit, že její forma demokracie je modelem pro jiné
 •  Robert Dahl: polyarchie
 • Za optimální formu vlády začala být považována nejdříve koncem 18. století
  • „moderní“ forma vlády
  •  demokratičnost režimu je v dnešním světě zdrojem jeho legitimity
  • ale naplňování demokratických principů je velmi různé a zpochybnitelné ve všech státech!
  • neexistuje optimální model

Teorie demokracie

 • Řada otázek:
  • Kdo tvoří „démos“, schopný samosprávy?
  • Je demokracie procesem výběru vládců nebo souborem institucí existujících ke kontrole vládců?
  • Existuje optimální velikost demokratické komunity?
  • Může demokracie utlačovat „neposlušné“ menšiny ve jménu většiny?
  • Jsou součástí demokratických práv vedle práv politických také práva sociální (právo na práci, na podíl na řízení pracoviště, na sociální zabezpečení apod.)?
  • Může demokracie spolupracovat s hierarchickými systémy moci (velké firmy, církev)?

Liberální demokracie

 • spor mezi liberály (omezení a kontrola moci) a demokraty (rozšíření participace na vládě)
  • od 16. století v Evropě
  • vznikla synkretická liberální demokracie
  • vyvinula se z odporu proti absolutistické monarchii
   • anglická revoluce (1640-88)
   • Deklarace nezávislosti USA (1776)
   • Francouzská revoluce (1789)
  • díky politickému a ekonomickému vlivu Británie a USA se rozšířila především angloamerická tradice liberální demokracie
  • otázka, kdo má být považován za občana, zůstala nevyřešena
   • výsledek boje za rovnoprávnost, často násilného

Lidová demokracie

 • marxisté: ideály „svobody, rovnosti a bratrství“ nemohou být dosaženy jen volbami
  • skutečná demokracie bude možná až po osvobození z vykořisťování
 • hierarchická vize demokracie: demokratické místní komunity, demokracie na pracovišti, demokraticky volení zástupci do vyšších úrovní rozhodování
  • inspirovala systém „sovětů“
  • ten ovládla jediná strana (→ totalita)
 • zdůrazněním sociálních práv vznikla alternativní forma demokracie: lidová demokracie

Sociální demokracie

 • volení zastupitelé zajišťují základní sociální služby
  • prostřednictvím silného zdanění
 • v době hospodářského růstu (50., 60. léta 20. stol.) se stala nejrozšířenější formou
  • ve vyspělých zemích
 • od 70. let sociální stát (welfare state) pod tlakem
  • ekonomická globalizace
  • vlivní pravicoví politici (thatcherismus, reaganismus)
  • škrty ve státních výdajích, „minimalizace“ státu
 • sociální a geografické nerovnosti považovány za přirozené
  • demokracie vyžaduje alespoň určitý stupeň socioekonomické rovnosti

Geografie voleb

 • studium geografických aspektů organizace, provádění a výsledků voleb
 • psephology nauka o volbách
  • statistická, vědecká analýza
 • počátky: André Siegfried (1913)
 • počátek současné (kvantitativní) tradice od konce 60. let
  • kvantitativní revoluce, aplikace statistických metod
  • kritizována: převaha empirismu, slabé teoretické ukotvení
   • izolované analýzy, málo komparativních studií

Peter Taylor: Geografie voleb: oblasti studia

 • 1. Prostorová organizace voleb
  • vymezování volebních obvodů
   • malapportionment
   • gerrymandering volby3
    příklady garrymanderingu

    příklady garrymanderingu

     

 • 2. Prostorová variabilita volebních výsledků
  • a jejich podmíněnost strukturou obyvatelstva
 • 3. Vliv geografických faktorů na politické chování a volební výsledky
  • efekt přátel a sousedů (friends-and-neighbours effect)
  • efekt kampaně
  • hlasování o sporném bodu (issue voting)
  • sousedský efekt (neighbourhood effect)
 • 4. „Geografie reprezentace“ (Geography of representation)
  • prostorová variabilita zvolených zastupitelů (mandátů)
  • metod převodu hlasů na mandáty

Gerrymandering

Teorie vývoje stranických systémů v Evropě

 • Lipset, Rokkan
  • výzkum social cleavages („linie štěpení“)
  • hledání vysvětlujících faktorů
   • náboženství (Nizozemí…
   • jazyk (Belgie…)
   • zemědělství vs. průmysl (Norsko..)
 • 4 základní konflikty:
  • 2 vyplývající z procesu formování národů
   • majoritní vs. minoritní kultura
   • stát versus církev
  • 2 vyplývající z průmyslové revoluce
   • zemědělství vs. průmysl
   • zaměstnanci vs. zaměstnavatelé