Geopolitika

GEOPOLITIKA

 1. Úvod: vymezení tématu
  • Pojem geopolitika; proč je atraktivní?
 2. Geopolitická tradice
  • Geopolitické modely světa a jejich politická implikace
 3. Kritika moderní geopolitické imaginace
  • Předpoklady vzniku moderní geopolitické imaginace, éry moderní geopolitické imaginace
  • Kritika (a dekonstrukce) moderní geopolitiky
 4. Kritická geopolitika
 5. „Geopolitická imaginace“ po studené válce
 • Alternativní přístupy

„Rozvoj“ vs. geopolitika

 • Obojí: politická aktivita na globální úrovni
 • Rozvoj
 • dominance silných států (jádro) nad slabými (periferie)
 • vztah dominance a podřízenosti (závislosti)
 • Geopolitika
 • rivalita mezi mocnostmi (v jádru a semiperiferii)
 • vztah rivality, soupeření
 • Geopolitika je o rivalitě mocností o kontrolu nad periferií.

Definice

„Vytvoření definice geopolitiky je notoricky obtížné, neboť význam konceptů jako je geopolitika se mění v průběhu historických období a se změnou světového politického uspořádání“.

Ó Tuathail 1998

Studium geografických představ, názvů a významů, jimiž je zdůvodňována světová politika.

John Agnew, 1998

Světová politika

 • měřítková úroveň, na které státy a další aktéři vstupují do vzájemných vztahů (diplomacie, vojenské akce, rozvojová pomoc, právní regulace atd.). Cílem těchto aktivit je působit na druhé aktéry a posílit vlastní moc. Tyto aktivity vycházejí ze specifických geografických předpokladů o tom, KDE je nejlepší podniknout akci a proč právě tam. Svět je tříděn do hierarchie míst většího nebo menšího VÝZNAMU.

Geopolitika: historie slova

 • 1899 Robert Kjellén – poprvé použil slovo geopolitika
  • k popisu geografických základů státu
  • jeho přírodních zdrojů a kvality území – mohou být zdrojem moci
  • Po 1. svět. válce:
   • 1924 – Zeitschrift für Geopolitik (Haushofer)
   • slovo začalo být používáno i v angličtině (překlad z němčiny)
   • spojováno s expanzivní nacistickou politikou
   • Po 2. svět. válce:
    • diskreditace, nepoužíváno (tabu)
    • 70. léta 20. století
     • Henry Kissinger (poradce, ministr zahraničí – U.S. Secretary of State)
     • používal slovo pro politiku „vyvažování moci“ (balance of power) mezi USA a SSSR (studená válka)
     • od té doby široce používáno
      • novináři
      • politici
      • analytici (političtí, vojenští, akademičtí…)

Proč je geopolitika atraktivní?

 1. Zabývá se závažnými otázkami moci a ohrožení ve světové politice
 • kde ve světě jsou centra a osy moci a konfliktu?
 • jaké hrozby existují?
 • důležité otázky pro politické elity
 • „nacionalistická interpretace“: elity obvykle chtějí vědět co rozložení moci a nebezpečí znamená pro jejich stát a jeho roli ve světě
 • jakým hrozbám náš stát čelí?
 • jakou politiku má náš stát prosazovat (ve světě nebezpečí a nepřátel)?
 • jaké zdroje a partnery potřebujeme, abychom uchránili sebe před Těmi Druhými (nepřítelem)?
 • tyto otázky jsou spojeny s politickou agendou uvnitř států (nejsou neutrální)
 • spojeny s formováním identity (My versus Oni)
 • Geopolitika je součástí světové politiky – není neutrálním komentářem
 • nabízí zdánlivě komplexní vysvětlení světové politiky
 • poskytuje rámec, ve kterém mohou být místní události vztaženy ke globálním vztahům a „zákonitostem“ rozložení moci
 • př.: atentát v obchodním centru – globální válka s islámskými teroristy
 • často používá vizuální metafory: pohled, rámec, obraz…
 • proměňují nejasnost světových událostí na jasný obrázek
 • geopolitika vytváří rámce pro interpretaci událostí
 • často zahrnují opozici: My versus Oni, civilizovaný svět vs. fanatici
 • geopolitika používá schematizované pojmenovávání velkých částí světa (Earth labeling)
  • islámský svět
  • globální Jih
  • civilizovaný svět
  • heartland, osy moci/teroru, linie konfliktu
  • všechny čerpají intelektuální sílu ze schopnosti redukovat komplexitu světové politiky na zjednodušený rámec
  • jak bude vypadat budoucí politická mapa světa?
  • kde budou vedeny války a o co?
  • „prorocký diskurz“
  • odhaluje domněle trvalé konfliktní linie a prvotní (environmentálně/geograficky determinované) soupeření mezi zásadně odlišnými regiony/společnostmi/kulturami
   • svoboda vs. tyranie
   • Západ vs. Východ (the West versus the Rest)
   • křesťanství vs. islám
 1. Snaží se vysvětlit složité vztahy jednoduchými pojmy
 1. Slibuje porozumění budoucímu vývoji světových událostí

„Geo-vize“

 • Politika je formována percepcí prostoru
  • není důležité, jaké to je, ale co si tvůrce politiky myslí, že to je
  • záleží na jeho/její moci a schopnostech přesvědčit ostatní
  • obvykle více soupeřících představ,koncepcí, „geo-vizí“
  • Geopolitika – vytváření mentálních map
   • stimuluje zapojení elit i veřejnosti do formování politiky, založené na specifických pohledech na to, jak části světa byly vytvářeny a jak mohou být uspořádány, aby vyhovovaly zájmům zahraniční politiky dané země
   • Kritická geopolitika – kritická analýza vytváření geopolitických vizí
    • také zahrnuje vytváření mentálních map, ale vychází z představy existence více geo-vizí a jejich podmíněnosti a omezenosti
    • neprosazuje jednu „pravou“ vizi
    • zpochybňuje (kriticky zkoumá) všechny geo-vize

Geopolitická tradice

Geopolitika: koncept 20. století

1899 Rudolf Kjellén

 1. Období „otců zakladatelů“ (do cca 1920)
 • Ratzel, Mahan, Mackinder…
 1. Rozmach tradiční geopolitiky (30. léta)
 • Haushofer…
 1. Diskreditace (40. až 70. léta)
 • Cohen… (ale: živá v Latinské Americe)
 1. Oživení zájmu (80. a 90. léta)
 • pokračování moderní tradice (Brzezinski, Huntington)
 • nová, kritická tradice (Agnew, Corbridge, Dalby, Ó Tuathail…)

Geopolitická tradice

 • (Tradiční) Geopolitika:

–        specifická forma psaní (a uvažování) o prostoru (space), státech a vztazích mezi nimi

–        zdůrazňuje strategický význam určitých míst

 • Geopolitická tradice:

–        vychází z prací „otců zakladatelů“ (konec 19. století, počátek 20. století)

–        řada společných rysů, ale i protikladných a soupeřících představ a koncepcí.

 • Alfred Mahan (1840 – 1914)

–        admirál, poradce Theodora Roosevelta

–        Význam námořní moci (sea power)

–        1890 The Influence of Seapower upon History

–        Kontrola oceánů je klíčová pro historii a pro prosperitu států.

 • vlivné, inspiroval závody ve zbrojení

–        Strategický pohled: podřizuje heterogennost a neuspořádanost historie představované homogenitě a řádu prostoru.

–        de Certeau: Strategie je úsilím vymezit vlastní místo ve světě uhranutém neviditelnými silami toho Druhého.

 • Friedrich Ratzel (1844 – 1904)

–        Biologizace globálního prostoru

–        sociální darwinismus (neo-lamarckismus)

–        1897 Politische Geographie – „přirozené zákony“ vývoje a chování států.

–        „Stát je živoucí organismus, proto nemůže být uzavřený v pevně daných hranicích“

–        „Každý stát potřebuje prostor – lebensraum – k tomu, aby mohl udržet a rozvíjet svoji civilizaci“. Soupeření států o lebensraum je hnacím motorem pokroku v historii lidstva.

–        Příklad přírodního determinismu: země utváří lidi, kteří na ni žijí, na základě jejich společných zájmů vznikají národy.

–        Politická implikace:

 • Grossraum státy (USA, Rusko, Čína) jsou předurčeny stát se světovými mocnostmi.
 • Německo – má-li si zajistit postavení velmoci – musí rozšířit svůj lebensraum
  • koloniální expanze v Africe
  • budování námořní flotily
  • šíření vlivu ve střední Evropě (Mitteleuropa)
  • Ratzelova teorie poskytla image vědeckosti cílům německé pravicové politiky.
  • Rudolf Kjellen (1864 – 1922)

–        švédský politolog

–        rozvíjel Ratzelovy myšlenky

–        1916 The State as an Organism

–        důraz na „přirozenost“ a organickou povahu států

–        Geopolitika – nejvýznamnější z pěti součástí státovědy (1. Geopolitik, 2. Demopolitik, 3. Ekopolitik, 4. Sociopolitik, 5. Kratopolitik)

–        The Great Powers of the Present – 22 vydání v Německu (1914 – 1930).

 • mocnosti 1. řádu: Anglie, Německo, Rusko, USA
 • mocnosti 2. řádu: Rakousko-Uhersko, Francie, Itálie a Japonsko
 • Sir Halford John Mackinder (1861 – 1947)

–        Heartland theory

–        1904 The Geographical Pivot of History

–        přednáška pro Royal Geographical Society 25.1. 1904

–        končí 400 let „kolumbovské éry“

–        Svět je uzavřený politický systém.

–        Post-kolumbovská éra: nové technologie (železnice) zvýhodňují suchozemské mocnosti. Srdce Země (heartland) obnoví svůj význam.

–        Geopolitický model:

 •  heartland
 • vnitřní oblouk (inner crescent)
 • vnější oblouk (outer crescent)

–         „Poprvé v historii můžeme vnímat skutečné proporce rysů a událostí na jevišti celého světa a můžeme hledat formulaci, která vyjádří určité aspekty geografické kauzality v historii.“ Mackinder (1904) Geographical Pivot of History               

–        Kritika: typický příklad imperiální geopolitiky

 • „neutrální“, „objektivní“ pohled
  • z pozice boha
  • kdo je to „my“?
  • tvrzení, že jde o „skutečnost“, realitu („zákony“)
   • a ne jen to, jak daná kultura interpretuje a konstruuje „realitu“
   • redukce historie na funkci geografické kauzality

–        Politická implikace:

 • zabránit vzniku spojenectví Německa a Ruska
  • Kdo vládne východní Evropě ovládá heartland.
  • Kdo ovládá heartland ovládá světový ostrov (vnitřní půlměsíc)
  • Kdo ovládá světový ostrov ovládá svět.
  • 1919 Democratic Ideals and Reality
  • Versailles 1919: vznik tzv. nárazníkových států (vč. Československa).
  • Karl Haushofer (1869 – 1946)

–        generál ve výslužbě

–        profesor geografie na univerzitě v Mnichově (1921 – 1939)

–        vazby na nacistickou stranu skrze Rudolfa Hesse

–        zakladatel Zeitschrift für Geopolitik (1924)

–        Geopolitika: objektivní věda, založená na studiu přírodních jevů a zákonů.

–        Vytváření hospodářských bloků: pan-regiony:

 1. Německo
 2. USA
 3. Japonsko
 • Nicholas Spykman (1893 – 1943)
  • 1942 America’s Strategy in World Politics
  • 1944 The Geography of Peace
  • vychází z Mackindera
  • Klíčovou oblastí však není heartland, ale rimland (= inner crescent), zvl. západní Evropa a jihovýchodní Asie.
  • Politická implikace: konec izolacionismu USA, potřeba intervence ve válce, jinak hrozí, že jedna mocnost ovládne rimland a tak ohrozí USA.
  • Saul Cohen
   • 1973 Geography and Politics in a World Divided
   • Kritika Mackindera a Spykmana.
   • Politika containmentu – vytváří z celého rimlandu potenciální bitevní pole.
   • Geostrategické regiony
    • Kontinentální svět Eurasie
     • heartland
     • východní Asie
     • Přímořský svět závislý na obchodu
      • Severní Amerika a Karibik
      • Jižní Amerika
      • Přímořská Evropa a oblast Maghrebu
      • Afrika jižně od Sahary
      • východoasijské ostrovy a Oceánie

Kritika moderní geopolitické tradice

 • geopolitická tradice – součást „moderní geopolitické imaginace“
 • Gearóid Ó Tuathail
 • John Agnew
 • Simon Dalby
 • Stuart Corbridge…

Dědictví tradiční geopolitiky

 • geopolitika je historická
  • není to soubor trvale platných pravidel
  • mění se s vývojem technologie a na základě aktuálních výsledků soupeření o moc
  • není to neutrální věda
   • je snadné „číst“ národnost autorů
   • Geopolitické modely
    • prezentují se jako „objektivní“ pohled „odnikud“
    • příklad geografického determinismu
    • triviální a zastaralé
    • mají význam pro pochopení „strategického myšlení“ v době svého vzniku

Geopolitika a kritická geopolitika

 • Geopolitika není věda.
 • Je  to diskurz, „imaginace“, „tradice“.
  • formální
  • praktická
  • populární
  • Kritická geopolitika: dekonstrukcí tohoto diskurzu odhaluje jeho etnocentrismus, státo-centrismus, potenciál pro vytváření konfliktu…
  • Snaží se zpochybnit prezentaci světa jako „my“ vs. „oni“, způsob definování „bezpečnostních  hrozeb“.
  • Navrhuje alternativy.

Geopolitika jako diskurz

 • Geopolitika – diskurz světové politiky
  • s důrazem na soupeření států a geografickou dimenzi moci
  • Studium geopolitiky – studium diskurzu
  • Diskurz: „postupy zpodobnění, kterými kultury kreativně vytvářejí smysluplné světy“ (Ó Tuathail)
   • C. Spivak: „worlding“
   • většina kultur k tomu využívá příběhy (narrative) a obrazy
   • Geopolitika – usiluje o interpretaci smyslu světové politiky
    • „světem“, který diskurz geopolitiky vytváří, je význam světové politiky
    • (Kritické) studium geopolitiky:
     • sledovat, jak je svět pojmenováván (labeled), jaké metafory a vizuální obrazy jsou užívány – v procesu vytváření příběhů a konstrukce obrazů světové politiky

Předpoklady „moderní geopolitické imaginace“

 1.  Globální pohled
 • pohled na svět jako na celek, který mocní aktéři musí prozkoumat a pokořit
 • pohled „odnikud“, prezentován jako objektivní, neutrální
 • trénovaný pohled geopolitika dokáže najít „skrytou postatu“ mezinárodní politiky
 • partikulární politické zájmy byly takto prezentovány jako „přirozené“
 • námořní mocnosti vs. pozemní mocnosti
 • kontinentální „heartland“ vs. přímořský svět
 • Východ vs. Západ
 • stát je přirozená a univerzální jednotka organizace společnosti (Vestfálský pohled)
 • Henry Kissinger: „game of geopolitics“ (politika vyvažování moci)
  • CÍL HRY: vytvořit a udržet ekvilibrium mezi soupeřícími jednotkami a tak zabezpečit mezinárodní mír a pořádek výhodný pro …
  • hodnocení geografických regionů podle výskytu „znaků vyspělosti“ (atributů předchozí historické zkušenosti dominantního regionu)
   • vyspělý vs. primitivní
   • moderní vs. zaostalý
 1. Představa geografických celků v neustálém konfliktu
 1. Světová politika je řízena politikou suverénních národních států
 1. Představa univerzální trajektorie vývoje

Geopolitické diskurzy/kódy

 1. Vyjadřují zájmy mocných skupin
 • „ocelová trojice“
 • obvykle exkluzivistická koncepce „národní výjimečnosti“ a velikosti
 • marginalizace menšin
 • diskurz ohrožení/nebezpečí
 • definují význam „národní bezpečnosti“ a zdrojů jejího ohrožení
 1. Monopolizují definování hrozeb
 1. Vytvářejí zjednodušenou prostorovou vizi světových událostí
 • třídí (komplexně podmíněné) události světové politiky do abstraktních kategorií a geografických zón
 • interpretace událostí zjednodušující optikou
 • často diskurz konspirace

3 éry „moderní geopolitické imaginace“

 • Moderní geopolitická imaginace se mění s vývojem globálního rozložení moci, které se snaží interpretovat
  • v každé éře měly jednotlivé principy různý význam
  • Je starší než termín „geopolitika“
  • 3 éry:
   • civilizační geopolitika
   • naturalizační geopolitika
   • ideologická geopolitika

Civilizační geopolitika (cca 1825 – 1875)

 • období britské dominance „liberálního“ světového uspořádání
 • v Evropě: vyvažování moci („concert of Europe“)
 • svět: evropská dominance a kolonizace
 • nadřazenost Evropy a relativní zaostalost ostatních částí světa považována za danost
  • „civilizační mise“ Evropy

Naturalizační geopolitika (cca 1875 – 1945)

 • začíná s nárůstem rivality mezi mocnostmi v Evropě, s nárůstem moci Německa
 • sociální darwinismus: rivalita mezi mocnostmi je přirozená
 • boj o větší vliv, moc a území
 • územní expanze považována za nevyhnutelnou součást procesu
 • státy chápány jako přirozené entity
 • úsilí o přímou politickou kontrolu (kolonizace Afriky)
 • zkolabovala ve dvou průmyslových válkách

Ideologická geopolitika (cca 1945 – 1990)

 • studená válka
 • Západ, Východ a „ti ostatní“
 • vojenská síla nevídané destrukční kapacity
 • místa hrála roli ve velké hře o rozšíření vlivu a spojenců
  • podpora režimů ve třetím světě ve snaze rozšířit vliv a omezit manévrovací prostor rivala

Kritická geopolitika

 • Tři směry kritiky tradičního chápání geopolitiky:
  • jak geopolitika funguje (a jak o tom přemýšlíme)
  • jak definujeme geopolitiku
  • struktury moci
   • které prosazují určité geopolitické diskurzy proti jiným

Geopolitika jako součást politického realismu

 • Geopolitické myšlení spojováno s politickým realismem v mezinárodních vztazích
 • Politický realismus:
  • mezinárodní vztahy jsou bojem o moc mezi státy
  • mezistátní systém je anarchický, bez zastřešující autority
  • státy musí soupeřit, aby přežily
  • prostředkem k přežití je akumulace moci (= nejvyšší „národní“ zájem)
  • pro stabilitu systému je nejlepší rovnováha moci (balance of power)
   • H. Kissinger: „Geopolitika je přístup, který se věnuje předpokladům dosažení ekvilibria v mezinárodní politice.“
   • Předpoklady politického realismu:
    • boj o moc je přirozeným stavem mezinárodní politiky
     • mezinárodní vztahy chápány jako prvotní (primordiální) stav přírody
     • to je (možná nepříjemná) realita (proto realisté)
      • kdo věří něčemu jinému je idealista
      • Problémy politického realismu
       • Státy spolu skutečně bojují, ale také spolupracují
        • nejen války, také spolupráce
        • vytvářejí společné instituce
         • přístupy politického realismu nelze vysvětlit EU
      • Politický realismus považuje sám sebe za (jedinou) realitu
       • tvrdí, že vidí, „jak to skutečně je“
       • nevidí, že je také jen souborem představ
        • konstruovaný příběh se zjednodušujícím pohledem na historické procesy a struktury, které vytvořily moderní státy
        • nevidí kulturní a historické předpoklady, které podmínily vznik zjednodušujícího příběhu
      • „Boží metodologie“
       • předpokládá, že svět je nezávislý na našich představách a chápání světa
       • geopolitiky existuje „tam venku“ jako nezávislá realita
       • geopolitici jsou jako bohové, kteří stojí nad ní
        • nezávislí pozorovatelé: vidí svět, jako by na něm nebyli („boží trik“)
        • ale: svět můžeme poznat pouze skrze svou kulturu a jazyk
         • nemůžeme předpokládat, že svět nezávisí na znázorňovacích konvencích, které používáme k jeho popisu
         • nemůžeme nikdy vystoupit mimo tyto konvence a zjistit, jak „to skutečně je“

A. Geopolitika mimo politický realismus?

 • Co s tím můžeme dělat?
  • Být si vědomi toho, že naše vnímání světa a interpretace mezinárodní politiky je podmíněno kulturou.
  • Můžeme se snažit poznat, jak toto vnímání a interpretace světa funguje
   • při studiu geopolitiky se věnovat také studiu kulturních významů
   • Chápat, že diskurz není neutrální nástroj, který popisuje objekty existující ve světě
    • zahrnuje také vlastní vytváření těchto objektů („worlding“)
    • náš svět je vytvářen skrze diskurzivní jazyky a praktiky
    • Politický realismus je pouhý diskurz
     • jeden z více možných způsobů chápání a vyprávění příběhů o mezinárodní politice
     • Kritická geopolitika zamítá státocentrické a zjednodušující příběhy o tom, jak mezistátní systém funguje
      • to, jak lidé poznávají, třídí a interpretují světovou politiku, je kulturně podmíněné

B. Geopolitická kultura

 • Geopolitika není jen záležitostí elit – „moudrých mužů“
 • Všechny státy mají geopolitickou kulturu
  • vysvětluje jejich jedinečnou identitu, místo a roli ve světě
  • Geopolitická kultura je podmíněna řadou faktorů:
   • geografická poloha a „fyzická geografie“ státního území
   • v ortodoxní geopolitice předurčuje geopolitickou kulturu
    • Německo: Mitteleuropa
    • Británie: vztah ke „kontinentu“
    • kritická geopolitika: fyzická geografie není determinujícím faktorem
    • důležitá je kulturní interpretace geografie státu a jeho zdrojů
    • historie utváření státu
     • vč. organizace byrokratického státního aparátu
     • geopolitická imaginace
      • jak jednotlivé skupiny ve státě identifikují sebe proti jiným skupinám
       • vůči kterým skupinám se definují jako opoziční („my“ a „oni“)
      • které státy jsou považovány za spřátelené a které jsou nepřátelské
      • jaká kolektivní národní identita převažuje ve státě a jak utváří vztah státu k mezinárodnímu společenství
       • geopolitická imaginace
       • E. Saíd: imaginary geographies

B. Geopolitická tradice

 • „školy“ mezinárodních vztahů, filosofie zahraniční politiky
 • stavební kameny, ze kterých intelektuálové vytvářejí jednotlivé geopolitické diskurzy
  • Rusko: tři tradice
  • Tři typy geopolitických diskurzů:
   • formální geopolitika
    • politické teorie a vize
    • praktická geopolitika
     • příběhy používané tvůrci politiky a politiky při praktické realizaci zahraniční politiky
     • populární geopolitika
      • příběhy vyjádřené v populární kultuře
      • filmy, časopisy, politické karikatury

C. Struktury moci

 • Ortodoxní geopolitika:
  • velká pozornost soupeření států, ale žádná sociálním strukturám uvnitř států
   • jak formují geopolitický diskurz?
   • Geopolitické diskurzy nejsou rovnocenné
    • některé vytvářejí státní instituce
     • kanceláře zahraniční politiky
     • vojenské akademie
     • státní univerzity
     • jiné vytváří „nezávislé“ organizace
      • nestátní instituce zabývající se výzkumem politiky (think tanky)
      • některé think tanky šíří myšlenky, které doporučují velké výdaje na obranu, export zbraní a podporu určitým státům
       • ty budou pravděpodobně finančně podporovány instituce, kterým šíření těchto myšlenek prospívá
       • jiné myšlenky, stejně originální a významné, mohou zpochybňovat výši výdajů na obranu a prosazovat omezení obchodu se zbraněmi
        • pravděpodobně získají málo finanční podpory
        • Každá kritická perspektiva geopolitiky musí brát v úvahu fungování „sítí moci“ (power networks)

C. Zdroje moci ve společnosti

 • Politická moc
  • centralizovaná teritoriální regulace společenského života byrokratickým aparátem
  • armáda, policie, vláda
  • předmět soupeření mezi sociálními skupinami
  • Ideologická moc
   • moc utvářet a prosazovat hodnoty, normy a rituály společenského života
   • ovlivňuje, které hodnoty jsou převažující, které normy legitimní, jaké rituály charakterizují život komunity
   • církve, média, politické strany, think tanky
   • Ekonomická moc
    • vychází z cyklu výroby, distribuce, výměny a spotřeby
    • společenské třídy
    • může být více či méně koncentrována v rukou malé skupiny vlastníků
    • Vojenská moc
     • vychází z organizace zajištění bezpečnosti a obrany ve státě
     • kontrolována vojenskými elitami

C. Sítě moci

 • Jednotlivé formy moci se navzájem ovlivňují
 • Příklady:
  • firemní korporace mají velkou ekonomickou moc, kterou jsou schopny převést na jiné formy moci
   • politickou (např. příspěvky na kampaň)
   • ideologickou (např. kontrolou médií, podpora think tanků)
   • politické strany mohou zvýšit své šance na získání politické moci tím, že se spojí s ekonomickými, ideologickými nebo vojenskými zájmy
   • Vojenský aparát může zvýšit svou moc skrze vztahy k mocným průmyslovým skupinám
   • Armádní velitelé často podporují určité politické kandidáty
   • Výsledkem je strukturální blízkost zájmů
    • mezi určitými ekonomickými zájmy, ideologickými skupinami, politickými stranami a vojenskými institucemi v boji o kontrolu státního aparátu

C. Ocelový trojúhelník

 • Příklad fungování současné geopolitiky
 • Mocné zbrojařské firmy
  • cíl: přimět stát k vyšším výdajům na zbrojní systémy
  • bez ohledu na to, zda jsou potřeba
  • Vlivní politici (US Kongress)
   • těsné vztahy ke korporacím
   • skrze dotace na kampaň
   • cíl: alokace výdajů na obranu, zachování vojenských základen v jejich obvodech
   • Velitelé v Pentagonu (US Department of Defence)
    • cíl: větší moc jejich úřadu, více výdajů
    • Nefunguje to vždy jednoduše, hladce
    • Celkově je to ale trvalá struktura
     • pomáhá vysvětit, proč výdaje na obranu zůstávají tak vysoké
     • i při relativní absenci hrozby (po konci studené války)
     • 2006: svět 1 158 mld. US$
      • USA 46%

 

World Risk Society

 • Každodenní život ve vyspělých zemích zajištěn komplexem vědeckotechnických systémů
 • Přinášejí „rozvoj“, ale také ohrožení ekosystémů i společnosti
 • Tři typy hrozeb:
  • socio-environmentální
   • AIDS, BSJ/CJD, kyselé deště, toxické chemikálie, globální oteplování…
   • politicko-ekonomické
    • mezinárodní zločin, obchod s narkotiky, útoky na www, globální terorismus
    • katastrofy
     • nehoda jaderné elektrárny, šíření zbraní hromadného ničení
     • Všechny nezávislé na státních hranicích
     • Geopolitický diskurz globálních rizik
     • Potřeba koordinované politiky na globální úrovni
     • Nepřítel není „tam venku“ („ti druzí“), ale „tady doma“ (vědeckotechnická modernita)
     • Al Gore: národní bezpečnost (USA) může být dosažena pouze globálními bezpečnostními systémy
     • Mezinárodní regulační režimy
      • nešíření ZHN
      • zákaz jaderných testů
      • Kjótský protokol